Taisyklės

„www.mededu.lt“ svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Svetainės naudojimo sąlygos) yra susitarimas tarp „Evisit LT UAB“, Krivių g. 5, LT-01204 Vilnius, ir asmens, užsiregistravusio svetainėje www.mededu.lt – svetainės naudotojo.

1. Bendrosios naudojimo sąlygos

1.1. Svetainė www.mededu.lt (toliau – Svetainė) yra informacinė ir kvalifikacijos kėlimo elektroninė aplinka (toliau – e. aplinka), kurioje medicinos ir sveikatos priežiūros specialistams pateikiama informacija apie organizuojamus profesinės kvalifikacijos kursus, renginius ar konferencijas. Taip pat pateikiama kita aktuali informacija.
1.2. Svetainės naudotojas – sveikatos priežiūros specialistas, kuris svetainėje užregistravo savo profilį pagal Svetainės naudojimo sąlygas ir taisykles (toliau – Svetainės naudotojas).
1.3. Svetainės naudojimo sąlygose nustatytos Svetainėje teikiamų paslaugų naudojimo sąlygos ir apribojimai, kurie yra privalomi visiems Svetainės naudotojams.
1.4. Svetainės administratorius yra ribotos atsakomybės bendrovė „Evisit LT UAB“, reg. Nr. 302804896, PVM reg. Nr. LT100007104818, buveinė Krivių g. 5, LT-01204 Vilnius, el. pašto adresas: info@mededu.lt (toliau – Valdytojas).
1.5. Valdytojas tvarko Svetainėje įvestus Svetainės naudotojo asmens duomenis bei registruoja asmens duomenis vadovaudamasis Svetainės naudojimo taisyklėmis, Valdytojo privatumo politika bei galiojančiais teisės aktų reikalavimais.
1.6. Svetainės naudotojas registruodamasis ir naudodamasis Svetaine sutinka su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.
1.7. Valdytojas gali siųsti pranešimus apie Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimus Svetainės naudotojo nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu, kuriuos Svetainės naudotojas nurodė registruodamasis Svetainėje. Svetainės naudotojas privalo susipažinti su Svetainės naudojimo sąlygomis ir jų laikytis, taip pat laikytis Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimų. Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai Svetainės naudotojui privalomi nuo pranešimo apie Svetainės naudojimo sąlygas pasikeitimo dienos. Svetainės naudotojas atsako už Svetainėje įvestų ir pateiktų asmens duomenų teisingumą, taip pat už savalaikį pasikeitusių asmens duomenų atnaujinimą. Valdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir papildyti Svetainės naudojimo sąlygas. Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo paskelbimo Svetainėje dienos.
1.8. Registruotis Svetainėje gali gydytojai, vaistininkai, slaugytojai, odontologai bei kiti sveikatos priežiūros specialistai, medicinos studentai ir Valdytojo verslo partneriai. Gavęs registracijos prašymą, Valdytojas turi teisę patikrinti atitinkamo asmens įregistravimo valstybiniuose registruose faktą bei paprašyti svetainės naudojo pateikti informaciją iš atitinkamų registrų. Už melagingos informacijos pateikimą Valdytojui atitinkamo asmens profilis ir visi asmens duomenys ištrinami iš Svetainės ir duomenų bazės. Už melagingos informacijos pateikimą Valdytojui Svetainės naudotojas baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
1.9. Svetainės naudotojas patvirtina, kad prieš registruodamasis Svetainėje susipažino su Svetainėje paskelbta Valdytojo privatumo politika ir slapukų politika bei įsipareigoja susipažinti su šių dokumentų pakeitimais jiems esant.

2. Paslaugos, kuriomis galima naudotis Svetainėje

2.1. Svetainėje www.mededu.lt medicinos ir sveikatos priežiūros specialistams pateikiama informacija apie organizuojamus profesinės kvalifikacijos kursus, renginius ar konferencijas bei kita aktuali informacija ar nuorodos į ją.
2.2. Svetainės naudotojui suteikiama galimybė prisijungti prie mokymai.mededu.lt svetainės:
2.2.1. dalyvauti konferencijose, seminaruose ir susipažinti su medicinos specialistų asociacijų ar kitų komercinių įmonių ir švietimo įstaigų parengta mokymo medžiaga (toliau – mokymo medžiaga).
2.2.2. Išklausius mokymų medžiagą ir teisingai atsakius į pateiktus testo klausimus, gauti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikacijos kėlimo įgijimą;
2.2.3. Užduoti klausimus ir gauti atsakymus į klausimus, siunčiant juos el. pašto adresu: info@mededu.lt;
2.2. Svetainėje Svetainės naudotojui siūlomų paslaugų asortimentas nuolat atnaujinamas ir (arba) keičiamas. Svetainės naudotojo pareiga yra sekti pakeitimus ir atnaujinimus lankantis Svetainėje. Valdytojas neprivalo informuoti Svetainės naudotojo apie naujų paslaugų įvedimą / paskelbimą Svetainėje arba įspėti Svetainės naudotoją apie kurios nors (bet kurios) paslaugos uždarymą.
2.3. Svetainės naudotojas išstudijavęs mokomąją medžiagą bei sėkmingai baigęs atitinkamą mokymosi programą, Svetainėje gauna elektroninio dokumento pavidalo pažymėjimą ar pažymą (toliau – Pažymėjimas). 5 (penkis) metus nuo Pažymėjimą išdavimo dienos Svetainės naudotojas gali gauti Pažymėjimą Svetainėje jį parsisiųsdamas. Pasibaigus 5 (penkių) metų laikotarpiui, Valdytojas ištrina visą informaciją ir duomenis apie Svetainės naudotojui išduotą Pažymėjimą iš Svetainės duomenų bazės, todėl Svetainės naudotojas privalo užtikrinti savalaikį Pažymėjimo duomenų saugojimą savo laikmenoje.
2.4. Svetainėje esančią mokomąją medžiagą Svetainės naudotojas gali naudoti tik savo žinioms papildyti, mokymosi proceso metu. Perduoti mokomąją medžiagą kitiems, Svetainėje neregistruotiems asmenims griežtai draudžiama. Už mokymo medžiagos perdavimą kitiems asmenims, kurie nėra užsiregistravę Svetainėje, Svetainės naudotojas bus ištrintas iš Svetainės ir jam nebus leista vėl registruotis Svetainėje. Valdytojas įspėja Svetainės naudotoją, kad už autorių teisių pažeidimus taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Svetainės paslaugos Svetainės naudotojui teikiamos nemokamai arba už mokestį, atsižvelgiant į mokymo medžiagos kūrėjo ir Valdytojo sąlygas. Informacija apie tai, ar atitinkama paslauga Svetainės naudotojui teikiama už mokestį, ar nemokamai, pateikiama prieš patvirtinant paslaugos įsigijimą.
2.5. Svetainėje gali būti pateikiama trečiųjų šalių mokymo medžiaga. Svetainė ir jos Valdytojas neatsako už Svetainėje pateiktos mokymo medžiagos turinį.
2.6. Svetainės naudotojas, pasirinkęs mokymosi programą, įsipareigoja per nustatytą laiką išanalizuoti ir užbaigti mokymosi medžiagą, kad sėkmingai atsakytų į kontrolinius klausimus ir gautų Pažymėjimą.

3. Svetainėje skelbiamos informacijos samprata

3.1. Valdytojas įspėja Svetainės naudotoją, kad Svetainėje skelbiama informacija apie renginius. Renginiai gali b8ti mokamo ir nemokamo pobūdžio
3.4. Už renginio turinį ir atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams atsako renginio organizatorius. Valdytojas patalpindamas renginio aprašą Svetainėje neatsako už renginio turinį.

4. Asmens duomenų registravimas, tvarkymas ir ištrynimas

4.1. Norėdamas tapti Svetainės naudotoju, fizinis asmuo turi prisijungti prie Svetainės ir elektroniniu būdu užpildyti registracijos formą. Fizinis asmuo tampa registruotu Svetainės naudotoju, susikurdamas naudotojo paskyrą ir gaudamas vartotojo vardą bei slaptažodį. Asmuo susikuria paskyrą spustelėjęs Svetainėje esančią nuorodą „Registruotis“ ir atlikęs Svetainės naudotojo paskyrai sukurti būtinus veiksmus.
4.2. Nustačius neatitikimus tarp Svetainės naudotojo pateiktų asmens duomenų (Taisyklių 4.8. punkte nurodytų asmens duomenų) ir registruose esančių duomenų, Valdytojas neleidžia tokiam asmeniui sukurti profilio Svetainėje. Jei Svetainės naudotojas užregistravo profilį Svetainėje nurodydamas kitam asmeniui priklausančius asmens duomenimis arba registruose neįregistruotais atitinkamo fizinio asmens duomenimis, toks Svetainės naudotojo profilis ištrinamas ir asmeniui neleidžiama vėl registruotis Svetainėje. Valdytojas informuoja atitinkamas Lietuvos Respublikos institucijas apie šiame punkte nurodytus fizinio asmens ir (ar) Svetainės naudotojo padarytus pažeidimus.
4.3. Svetainės registracijos forma gali būti pildoma raštu, renginių ir asociacijų renginių metu. Pirmą kartą prisijungdamas prie Svetainės, Svetainės naudotojas privalo susikurti saugų slaptažodį (saugaus slaptažodžio sukūrimo ir keitimo rekomendacijos / taisyklės pridedamos prie Svetainės registracijos formos), susipažinti su Svetainės taisyklėmis ir privatumo politika, elektroniniu būdu sutikti laikytis Svetainės taisyklių bei patvirtinti, kad susipažino su privatumo politika. Asmeniui, užpildžiusiam rašytinę formą, bet elektroniniu būdu nesutikus su Svetainės taisyklėmis ir nepatvirtinus, kad perskaitė privatumo politiką, nebus leista naudotis Svetaine.
4.4. Svetainės naudotojas įsipareigoja neatskleisti savo Svetainės naudotojo prisijungimo duomenų kitiems asmenims, o tuo atveju, jei prisijungimo duomenys pateko pas kitą asmenį, nedelsiant pakeisti Svetainės naudotojo prisijungimo duomenis (slaptažodį) ir apie tai informuoti Valdytoją. Valdytojas neturi prieigos prie Svetainės naudotojo slaptažodžių.
4.5. Svetainės naudotojas ir Valdytojas įsipareigoja nedelsdami vienas kitam pranešti apie bet kokį neteisėtą Svetainės naudotojo slaptažodžio panaudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Svetainės naudotojas po kiekvieno apsilankymo Svetainėje, pasibaigus Svetainės sesijai, privalo įsitikinti, kad jis atsijungė iš savo profilio, paspausdamas „Atsijungti“, o ne tik uždarydamas Svetainės naršyklę. Valdytojas neatsako už jokius Svetainės naudotojo patirtus nuostolius ar išlaidas, jei Svetainės naudotojas nesilaiko Svetainės naudojimo sąlygų ir Valdytojo nustatytų Svetainės saugumo priemonių.
4.6. Visi Svetainės naudotojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).
4.7. Vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu, registruodamasis Svetainėje, Svetainės naudotojas suteikia teisę Valdytojui tvarkyti jo (Svetainės naudotojo) asmens duomenis, Reglamente ir Valdytojo privatumo politikoje nustatytais tikslais, įskaitant Svetainėje užsiregistravusių Svetainės naudotojų asmens duomenų saugumo ir apsaugos užtikrinimą, įskaitant Svetainėje išduotų Pažymėjimų apskaitą ir personalizuotų pasiūlymų Svetainės naudotojams rengimą.
4.8. Valdytojas turi teisę atlikti (būtiną) Svetainės naudotojo asmens duomenų tvarkymą taisyklėse ir (arba) įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais tikslais rinkdamas, įrašydamas, įvesdamas, saugodamas, lygindamas, atnaujindamas, peržiūrėdamas, atskleisdamas, keisdamas, naudodamas, perduodamas, blokuodamas ar ištrindamas duomenis. Svetainės naudotojo asmens duomenys – vardas, pavardė, gimimo ir (ar) kiti asmens duomenys, įskaitant Svetainės naudotojo nuotraukas (toliau – Asmens duomenys). Asmens duomenys naudojami tik Svetainės naudojimo sąlygose, privatumo politikoje ir (arba) teisės aktuose nustatytais tikslais, įskaitant Pažymėjimų rengimą ir registravimą, taip pat Asmens duomenų palyginimui su registruose esančiais duomenimis dėl atitikties Svetainės naudojimo sąlygoms.
4.9. Svetainė gali siųsti informaciją apie naujoves Svetainėje, įskaitant informaciją iš Valdytojo verslo partnerių (toliau – Papildoma informacija) Svetainės naudotojo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu. Jei Svetainės naudotojas nepageidauja gauti papildomos informacijos, jis gali atsisakyti gauti papildomą informaciją, pranešdamas apie tai Valdytojui. Tačiau atsisakydamas gauti Svetainės papildomą informaciją Svetainės naudotojas turėtų žinoti, kad jo prieiga prie Svetainės informacinio turinio bus apribota ir, kad Valdytojas gali imti ir nustatyti Svetainės naudotojui abonentinį mokestį už naudojimąsi Svetaine ateityje.
4.10. Svetainėje užregistruoti asmens duomenys gali būti atskleisti Lietuvos Respublikos institucijoms be registruotų ir išbrauktų Svetainės naudotojų sutikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.11. Tais atvejais, kai Svetainės naudotojas užsiregistruoja Svetainėje, naudojasi Svetaine, pasirenka mokomąją programą, Valdytojas turi teisę reikalauti, gauti ir perduoti Svetainėje pateiktus Asmens duomenis tretiesiems asmenims, atitinkamo asmens interesais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Valdytojas turi teisę perduoti turimus Asmens duomenis persertifikavimo komisijoms, Svetainės naudotojui išduoto pažymėjimo palyginimui.
4.12. Jei Svetainės naudotojas užsiregistravo į renginį ir (arba) dalyvavo renginyje, kuriame Valdytojas registruoja ir (arba) išduoda elektroninius pažymėjimus, su tuo renginiu susiję Svetainės naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti renginio organizatoriams. Šiame punkte nurodytu atveju renginio organizatoriams bus perduoti tik šie Svetainės naudotojo Asmens duomenys: vardas, pavardė ir informacija, susijusi su Pažymėjimo išdavimu ar dalyvavimu renginyje. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti renginio organizatoriams Svetainės naudotojo kontaktinių duomenų.
4.13. Tuo atveju, jei Svetainės naudotojas pamiršo savo Svetainės naudotojo slaptažodį, Svetainės naudotojas turi išsiųsti prašymą dėl slaptažodžio atstatymo, paspaudęs Svetainės autorizacijos lango meniu „Pamiršote slaptažodį?“. Naujas slaptažodis bus išsiųstas Svetainės naudotojo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu. Slaptažodžio atkūrimui gali būti teikiama SMS žinutė (SMS paslauga). SMS paslauga yra mokama paslauga, todėl Svetainės naudotojas bus informuotas apie paslaugos mokestį ir apmokėjimo tvarką prieš patvirtinant paslaugą.
4.14. Jei Svetainės naudotojas nepageidauja toliau naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti prenumeratos Svetainės naudotojo profilyje, išsiųsdamas prašymą Svetainėje arba el. paštu: info@mededu.lt arba Svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu adresu. Gavus atitinkamą Svetainės naudotojo prašymą ištrinti naudotojo profilį, visi Svetainės naudotojo asmens duomenys bus ištrinti iš Svetainės ir Valdytojo duomenų bazės per 1 (vieną) darbo dieną. Tuo atveju, jei atitinkamas Svetainės naudotojas naudojosi Svetainės paslaugomis ir (arba) gavo Pažymėjimą, tokią informaciją, ištrynus Svetainės naudotojo profilį, Valdytojas saugo ne ilgiau kaip 5 (penki) metus nuo atitinkamo Pažymėjimo išdavimo.
4.15. Valdytojas turi teisę ištrinti Svetainės naudotojo profilį, jei Svetainės naudotojas registracijos formoje pateikė neišsamią ar netikslią informaciją, užsiregistravo Svetainėje daugiau nei vieną kartą arba pateikė Asmens duomenis, kurie neatitinka Lietuvos Respublikos registruose įtrauktų / įregistruotų Asmens duomenų arba atliko veiksmus, kurie kelia grėsmę, kad bus sutrikdytas normalus Svetainės veikimas. Šiame punkte nurodytais atvejais, prieš ištrinant Svetainės naudotojo profilį, Svetainės naudotojo elektroninio pašto adresu išsiunčiamas įspėjamasis, elektroninis laiškas, kuriuo Svetainės naudotojas informuojamas apie Svetainėje pateiktų Asmens duomenų neatitikimą, nepateikimą reikiama apimtimi ar pasikartojimą ir nurodomi būtini veiksmai bei nustatomas terminas Svetainės naudotojo profiliui ištaisyti ir klaidoms pašalinti. Svetainės naudotojas privalo atlikti elektroniniame laiške nurodytus veiksmus per 2 (dvi) darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo dienos. Valdytojas turi teisę ištrinti Svetainės naudotojo profilį / profilius, jei Svetainės naudotojas per šiame punkte nurodytą terminą neatlieka elektroniniame laiške nurodytų veiksmų. Valdytojas kiekvieną naują ar pakartotinę Svetainės naudotojo, ištrinto pagal šio punkto sąlygas, registracijos paraišką svarsto individualiai, priimdamas arba atsisakydamas priimti atitinkamo asmens registraciją Svetainėje.
4.16. Valdytojas turi teisę ištrinti Svetainės naudotojo profilį be Svetainės naudotojo sutikimo, jei Svetainės naudotojas nesilaiko ar pažeidžia Svetainės naudojimo sąlygas (bet kurį Svetainės naudojimo sąlygų punktą). Valdytojas turi teisę nedelsiant ištrinti Svetainės naudotojo profilį, jei naudotojas atlieka veiksmus, kurie trukdo normaliam Svetainės veikimui arba atlieka kitus neteisėtus veiksmus ar jų kombinaciją, nukreiptus prieš Svetainę. Šiame punkte nurodytu atveju visi Svetainės naudotojo Asmens duomenys ištrinami, jie nėra kaupiami ar saugomi.
4.17. Valdytojas turi teisę ištrinti Svetainės naudotojo profilį be Svetainės naudotojo sutikimo, jei Svetainės naudotojas per 2 (dvejus) metus nė karto nesilankė Svetainėje.
4.18. Svetainės naudotojas turi laisvą prieigą prie savo Asmens duomenų įvestų į profilį.
4.19. Svetainės naudotojas yra atsakingas už reguliarų savo Asmens duomenų tikrinimą ir atnaujinimą Svetainėje. Pasikeitus Svetainės naudotojo kontaktiniams duomenims, profesijai ar kitiems Svetainėje užregistruotiems Asmens duomenims, Svetainės naudotojas privalo nedelsdamas atlikti pakeitimus Svetainėje, pakeisdamas anksčiau užregistruotus Asmens duomenis naujausiais Asmens duomenimis arba atsiųsti atnaujintinus Asmens duomenis Svetainėje nurodytais kontaktais.
4.20. Svetainės naudotojo profilio informacija, įskaitant vardą, pavardę, profesiją ir nuotrauką, jei Svetainės naudotojas ją įkėlė, taip pat Svetainėje atliekama veikla gali būti matoma kitiems Svetainės naudotojams, kai jie naudojasi Svetaine.
4.21. Siekdamas pagerinti Svetainės paslaugų kokybę ir jos veikimą, Valdytojas turi teisę perduoti Svetainės naudotojo Asmens duomenis asmenims, priklausantiems Valdytojo įmonių grupei (susijusioms šalims).

5. Autorių teisės ir gretutinės teisės

5.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso tik Valdytojui. Šiame punkte nurodytų teisių pažeidimo atveju kaltoji šalis atsako pagal Lietuvos Respublikos įsatatymus bei teisės aktus ir visiškai atlygina Valdytojui visą savo veiksmais padarytą žalą.
5.2. Svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra saugomi pagal Autorių teisių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. Naudoti, bet kurį Svetainėje paskelbtą intelektinės nuosavybės objektą leidžiama tik laikantis Svetainės naudojimo sąlygų ir gavus išankstinį raštišką Valdytojo leidimą.
5.3. Svetainėje paskelbta mokymo medžiaga gali priklausyti ir kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Valdytojas įspėja Svetainės naudotojus, kad už autorių teisių pažeidimus baudžiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus.

6. Mokamų paslaugų sąlygos

6.1. Mokama mokomąja medžiaga mokymai.evisit.lt gali naudotis tik Svetainės naudotojai, užsiregistravę Svetainėje ir sumokėję už paslaugas pagal Svetainės naudojimo sąlygas ir atitinkamo paslaugos teikėjo sąlygas, atsiskaitydami mokėjimo kortele Svetainėje (prieigą prie mokamos mokymo medžiagos galima įsigyti internetu atsiskaitant tarptautinėmis mokėjimo kortelėmis, išduotomis bet kurios kredito įstaigos (banko): MasterCard, VISA, VISA Electron ir Maestro debetinėmis kortelėmis) (Už pinigus, virtualius pinigus).
6.2. Mokamos paslaugos teikėjas ir mokestis už mokamą paslaugą nurodomas prieš patvirtinant paslaugą. Valdytojas neatsako už Valdytojo partnerių Svetainėje teikiamas mokamas paslaugas ir jų kokybę.
6.3. Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu nustatyti ir taikyti paslaugų mokestį visoms Svetainėje skelbiamoms ir Svetainės naudotojui prieinamoms paslaugoms, įskaitant nemokamas paslaugas, nustatydamas paslaugų mokesčio dydį (kainą) ir paslaugų mokesčio mokėjimo Svetainės naudotojui tvarką. Šiame punkte nurodytos mokamos paslaugos įsigalioja jų paskelbimo Svetainėje dieną.

7. Kitos nuostatos

7.1. Visi ginčai ir nesutarimai, jei tokių yra, tarp Valdytojo ir Svetainės naudotojo sprendžiami abipusių derybų būdu. Jei ginčų nepavyksta išspręsti derybomis, jie perduodami nagrinėti Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
7.2. Visi teisiniai santykiai, kurie nenumatyti šiose naudojimo sąlygose ir dėl kurių Valdytojas ir Svetainės naudotojas negali susitarti, nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus Lietuvos Respublikos teisme.


Patvirtino Vilma Ulevičienė, UAB "Evisit LT" direktorė
22.04.2024.

Visa portale pateikiama informacija yra skirta tik specialistams. Portale gali būti pateikiama išsami reklaminio pobūdžio informacija apie receptinius vaistus bei pateikiamos nuorodos į oficialią informaciją apie vaistinius preparatus.